VERKSAMHET

Vad gör vi i Lördagsklubben?                                         Vi välkomnar även stödjande medlemmar

 Vi samlas på lördagarna till trevliga träffar, fikar, dansar,                                                     Är du intresserad ?   Ring vår ansvarige ledare

spelar bingo m. m på Centrumvillan Granloholm  mellan kl: 13.00 - 15.45                                            Kjell Dahlström telefon: 060 10 04 32 eller vår kassör

Vi aktiverar våra ungdomar att gå i studiecirklar                                                                

och medverka i handikappidrotter.

Vi har utbyte med andra liknande klubbar i landet.                                                           

Vi gör resor varje sommar inom eller utom Sverige.                                                             Jag vill bli medlem                     

Vart vi skall resa bestäms av medlemsgruppen på ett                                                           Jag vill bli ledare  

av våra klubbmöten.                                                                                                           Adress.......................................

Vi har fyra till fem klubbmöten om året där medlemmarna                                                    Postadress.................................   

kommer till tals.                                                                                                                  Telefon.......................................

Vi tar emot ännu fler medlemmar i Lördagsklubben                                                             Skickas till: Lördagsklubben  c/o

Medlemsavgiften är  100:- om året                                                                                       Kjell Dahlström    Berguvsvägen 4    856 51 Sundsvall

som betalas in på postgironummer:  39 20 65 - 9                                                                LÖRDAGS KLUBBEN                                     

Vi vänder oss till ungdomar, vuxna, föräldrar                                                                       För nytta och nöje på din fritid

 och andra intresserade. Har Ni pojkar eller flickor som                                                       FUB:s Fritidsektion Sundsvall

 kanske inte kommer ut så mycket, låt dem komma med oss

 Vi behöver även fler ledare. Kom med oss och hjälp till !

Du kommer säkert att bli uppskattad!

                                                                             
 
                                                                                                                    Styrelsen